Zamówienia publiczne

W dziedzinie zamówień publicznych Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz wykonawców i zamawiających. Obejmuje ona m.in. przygotowywanie i ocenę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, weryfikację ofert wykonawców, uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowych, sporządzanie wszelkich pism i dokumentów w toku prowadzonego postępowania, reprezentację klientów przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. W szczególności Kancelaria specjalizuje się w procedurach obejmujących udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków UE.