W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak (dalej: „Kancelaria”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniżej opisane zasady mają zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kancelaria jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Wśród danych, które są przetwarzane przez Kancelarię mogą znajdować się dane klientów – osób fizycznych, a także dane osobowe osób związanych z klientami Kancelarią niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe), dane osób, które bezpośrednio przekazały nam swoje dane w celu kontaktowania się w celach biznesowych np. poprzez przekazanie wizytówek, czy wysłanie do nas korespondencji, a także dane osobowe, które pozyskaliśmy z innych źródeł. Dane osobowe obejmują m.in.: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. W przypadku klientów, którzy zawarli z Kancelarią umowy, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych.

1. Administrator


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pilickiej 19, 02-629 Warszawa.


2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania


Przetwarzamy dane w celu zawarcia lub wykonania umowy z Kancelarią oraz kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług.


Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:


1. zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z Klientem w związku z jej realizacją,


2. kontaktowania się, np. przez e-mail lub telefon w celach związanych marketingiem usług Kancelarii,


3. zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy droga elektroniczną,


4. windykacji należności,


5. przechowywania danych i ich archiwizacji.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Kancelarią i wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Kancelarii w świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczącym dla nas usługi księgowe, IT, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej.


3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej z Kancelarią umowy przez okres niezbędny do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Kancelarię uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 2, a w przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.


Kancelaria nie zamierza profilować Pani/Pana danych osobowych, ani podejmować zautomatyzowanych decyzji.


4. Prawa


Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.

Kancelaria zobowiązuje się traktować Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Powyższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, a także dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt pod adres email: r.cieslak@cieslak.waw.pl lub Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak, ul. Pilicka 19, 02-629 Warszawa.